[1]
ระยับศรี อ. , น่านโพธิ์ศรี ณ. , ทวีทอง ห. และ วงศ์อุไร ภ. 2018. รูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 8, 2 (พ.ย. 2018), 93–100.