[1]
บุรณนัฏ น. , พากเพียร เ. , ทิพย์ทิฆัมพร เ. , มีพงษ์ ส. และ ปานทอง ป. 2018. ประสิทธิภาพในการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 8, 2 (พ.ย. 2018), 101–110.