[1]
บุรณนัฏ น. , แพรไพศาล อ. , บุณยเกียรติ ไ. , จิตตานุ ว. และ ศิริรัตน์ เ. 2019. ความพึงพอใจของประชาชนในการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 9, 1 (พ.ค. 2019), 12–19.