[1]
มีเพชร ส. 2019. สมรรถนะของครูในสถาบันอาชีวศึกษาตามกรอบมาตรฐานความรู้ และทักษะวิชาชีพ. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 9, 1 (พ.ค. 2019), 52–60.