[1]
เซ็นทองหลาง ช. และ นิลวรรณ ก. 2019. ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 9, 1 (พ.ค. 2019), 140–149.