[1]
ชัยชัชวาลประทีป ธ. และ ณ ถลาง ช. 2019. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อดำรงรักษาความเป็นเมืองเป้าหมายของอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 9, 2 (ส.ค. 2019), 103–111.