[1]
สว่างโลก อ. และ น้อยจันทร์ น. 2019. การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา ในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 9, 2 (ส.ค. 2019), 161–170.