[1]
เจริญศิลป์ ว. 2019. เพลงโคราช : ภูมิปัญญาชาวบ้านสู่มรดกทางวัฒนธรรม. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 9, 2 (ส.ค. 2019), 171–179.