[1]
สุทาวัน ว. 2019. พฤติกรรมการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดตาก. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 9, 3 (ธ.ค. 2019), 63–77.