[1]
วารีศรี อ. 2020. การนำนโยบายแรงงานต่างด้าวไปการปฏิบัติใน พื้นที่ภาคใต้. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 10, 1 (มี.ค. 2020), 65–74.