[1]
ลิ้นจี่ ช. 2020. กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 10, 1 (มี.ค. 2020), 128–137.