[1]
เจนตระกูลโรจน์ ศ. และ เจริญวิริยะกุล ช. 2020. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล เมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 10, 1 (มี.ค. 2020), 150–159.