[1]
เพรชวงศ์ อ. 2020. บทบาททางการเมืองของพระสงฆ์เมียนมาร์หลังการเลือกตั้ง ปี ค.ศ.2015. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 10, 1 (มี.ค. 2020), 160–171.