[1]
ปุณยะสิทธิ์สกุล บ. 2020. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โฮสเทล ในเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 10, 2 (มิ.ย. 2020), 1–13.