[1]
หนูพรหม ป. และ โปรยรุ่งโรจน์ ร. 2020. แรงจูงใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ส่งผลต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพ. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 10, 2 (มิ.ย. 2020), 14–20.