[1]
สมสีดา ส. และ โกวิท ศ. 2020. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 10, 2 (มิ.ย. 2020), 90–96.