[1]
เบญกูล ส. และ น้อยจันทร์ น. 2020. แนวปฏิบัติที่ดีของการนิเทศภายใน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 10, 2 (มิ.ย. 2020), 109–119.