[1]
โฉมอ่อน พ. 2020. ความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 10, 2 (มิ.ย. 2020), 133–143.