[1]
ทิพย์กาญจนรัตน์ ร. และ ดลประสิทธิ์ เ. 2020. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ยุค 4.0 ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 10, 3 (ก.ย. 2020), 118–126.