[1]
โกษะโยธิน พ. และ บัญชาพัฒนศักดา ช. 2020. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของการขยายตัวโครงการคอนโดมิเนียม กรณีศึกษาอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 10, 3 (ก.ย. 2020), 127–139.