[1]
ราชรักษ์ ศ. 2020. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 10, 3 (ก.ย. 2020), 192–202.