[1]
สังข์ตระกูล ม. และ เมธาสุทธิรัตน์ จ. 2021. การมีส่วนร่วมของประชาชนและสมาชิกในการดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนนทบุรี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 11, 2 (ม.ค. 2021), 243–254.