[1]
วรกิจ อ. 2020. ความสัมพันธ์และรูปแบบของระบบอุปถัมภ์ในการเมืองท้องถิ่น: กรณีศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 10, 4 (ธ.ค. 2020), 156–172.