[1]
ผู้ทรงธรรม น. และ ลาภเจริญ ส. 2021. ความพึงพอใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สหวิทยาเขตวังทองหลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 11, 2 (ม.ค. 2021), 215–227.