[1]
ศิริสวัสดิ์ ก. และ รอบรู้ อ. 2021. การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 11, 2 (ก.พ. 2021), 255–264.