[1]
มิ่งศิริธรรม ว. และ โปรยรุ่งโรจน์ ร. 2021. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 11, 1 (ม.ค. 2021), 38–49.