[1]
ไชยเมือง ป. 2021. การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนอย่างสมดุลของ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 11, 2 (ก.พ. 2021), 228–242.