[1]
ขำพัด ป. และ ธรรมบุตร พ. 2021. แนวทางเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 11, 1 (มี.ค. 2021), 187–199.