[1]
ยอดคีรีย์ โ. 2021. ประสิทธิผลของสถานพยาบาลในทัศนะของผู้รับบริการศัลยกรรมแปลงเพศ ในประเทศไทย. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 11, 2 (มิ.ย. 2021), 297–307.