[1]
วินัยกุลพงค์ น. 2021. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ต่อการจัดการปางช้าง ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 11, 2 (มิ.ย. 2021), 334–342.