[1]
เตชาวัฒนากูล ว. 2021. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อประสิทธิภาพการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 11, 2 (พ.ค. 2021), 287–296.