[1]
จัตุกูล ภ. และ จงอัศญากุล ว. 2021. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้แอปพลิเคชันสั่งและจัดส่งอาหารของผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 11, 3 (ก.ย. 2021), 554–565.