[1]
ดิษาภิรมย์ ด. และ หาสุนทรี น. 2021. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร ในสังกัดกรมกำลังพลทหารบก. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 11, 3 (ก.ย. 2021), 532–545.