[1]
อยู่เกตุ ก. 2021. รูปแบบการบริหารโรงเรียนประชารัฐที่มุ่งผลสัมฤทธิ์. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 11, 3 (ก.ย. 2021), 517–531.