[1]
ฉายศิริพัฒน์ ป. และ สรเพ็ชรพิสัย ภ. 2021. พฤติกรรมของผู้เข้าชมต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของที่ระลึก สโมสรการท่าเรือ เอฟ ซี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 11, 3 (ต.ค. 2021), 597–607.