[1]
อนุจันทร์ ก., ศิริวัฒน์ บ., สว่างวงศ์ บ. และ ใจดี ข. 2022. ปัจจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชนอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 12, 1 (มี.ค. 2022), 57–69.