[1]
สุปญฺโญ พ. 2022. พุทธธรรมสร้างภูมิคุ้มกันโควิดผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 12, 1 (มี.ค. 2022), 153–163.