[1]
จันทร์ชูกลิ่น ส. และ ดลประสิทธิ์ เ. 2022. การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 12, 1 (มี.ค. 2022), 70–82.