[1]
อภิชัยมงคล ส. 2022. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเงินปันผล กับอัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้ และอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 12, 1 (มี.ค. 2022), 33–43.