[1]
โยธาราษฎร์ ก. 2022. การจัดการเรียนรู้แบบอรรถฐานการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟังพูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย . วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 12, 2 (มิ.ย. 2022), 399–413.