[1]
หงสกุล ว. และ ดลประสิทธิ์ เ. 2022. การประเมินความต้องการจำเป็นการบริหารงานวิชาการโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนนทบุรี เขต 1. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 12, 2 (มิ.ย. 2022), 288–300.