[1]
ทองเรืองวงค์ ฉ. และ โกวิท ศ. 2022. การมีส่วนร่วมของประชาชนกับตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันอาชญากรรม ในพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 12, 2 (มิ.ย. 2022), 349–359.