[1]
ชุมวรฐายี ณ. และ สว่างวงศ์ บ. 2022. ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 12, 2 (มิ.ย. 2022), 221–233.