[1]
อิทสิโรเวช ป. และ เย็นเยือก เ. 2022. การจัดการภาวะวิกฤตกับความสำเร็จในการทำงานของบุคคลในหน่วยงาน องค์การค้าของ สกสค. (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา). วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 12, 2 (มิ.ย. 2022), 301–309.