[1]
บัวพุด ป. และ เย็นเยือก เ. 2022. การประเมินผลการนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติ: การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ในสถานการณ์โควิด-19. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 12, 2 (มิ.ย. 2022), 373–386.