[1]
อย่างกลั่น พ. และ ยอดราช ว. 2022. ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย . วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 12, 3 (ก.ย. 2022), 518–532.