[1]
โกมลภมร ช. และ ลาภธเนศ อ. 2022. ปัจจัยเชิงสาเหตุของสมรรถนะจัดการโครงการที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจในภาคก่อสร้าง. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 12, 3 (ก.ย. 2022), 456–472.