[1]
พุ่มจำปา อ. และ ทับหิรัญรักษ์ ธ. 2022. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า จากร้านแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 12, 3 (ก.ย. 2022), 563–573.