[1]
ประกายพรรณ ก. 2023. บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ ผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในประเทศไทย. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 13, 4 (ธ.ค. 2023), 1175–1185.