[1]
ดอนเส ป. , ฟองธนกิจ ร. และ ผจญ ส. 2023. รูปแบบการบริหารธุรกิจร้านขายยาที่มีประสิทธิภาพ. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 13, 4 (ธ.ค. 2023), 1217–1232.